Links Disclaimer Algemene voorwaarden Privacyverklaring
 
  Home Over ADDigi. Diensten Tarieven   Contact Inloggen Nieuws

Algemene voorwaarden

Versie 1.0

ADDigi, Kaaspers 1, 1687TW Wognum. T (0031) 229 57 80 84, F (0031) 229 57 84 64,
KvK 37162746, W www.addigi.nl, E info@addigi.nl

Artikel 1 Definities
1.1 Afnemer: een natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon, die de ADDigi registratie heeft voltooid, alsmede een natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon, die een overeenkomst met ADDigi is aangegaan.
1.2 ADDigi: De onderneming ADDigi.
1.3 Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van afnemer die zijn aangeboden aan ADDigi en door ADDigi worden verwerkt.
1.4 Administratie: alle financiële documenten die de basis vormen voor de balans en verlies & winstrekening van één vennootschap.
1.5 Domein: domein is een privégebied op het centrale ADDigi systeem, waar alle administraties van één afnemer die samenhangen worden beheerd en opgeslagen.
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen ADDigi en afnemer met betrekking tot de diensten/service die afnemer bij ADDigi afneemt.
1.7. Transactie: een transactie bestaat uit óf één financieel document (verkoopfactuur, inkoopfactuur, salarisstrook, loonheffingen, loonjournaal post, belastingaangifte en belastingaanslag) óf één bank- of creditcardafschriftregel.
1.8. Website: de website van ADDigi, toegankelijk via de url http://www.addigi.nl
1.9 Werkdomein: de website van ADDigi, toegankelijk via de url http://www.addigi.nl, welke toegang verleent aan de administratie van afnemer.

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
2.2. Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 ADDigi is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ADDigi zal afnemer tenminste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien afnemer niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan afnemer opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Indien afnemer niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van ADDigi en vóór het inwerking treden van de aangekondigde wijzigingenschriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst
3.1 Aanbiedingen op prijsopgaven op de website of op de offerte zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
3.2 Afnemer kan een opdracht rechtstreeks via de website plaatsen.
3.3 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat ADDigi de opdracht schriftelijk dan wel via email heeft bevestigd.
3.4 Eventueel na het plaatsen van de opdracht gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
3.5 Het staat ADDigi vrij om zonder opgave van redenen de door afnemer geplaatste opdracht niet te aanvaarden. ADDigi zal binnen vijf (5) werkdagen afnemer hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle door ADDigi gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van afnemer komen.
4.2 ADDigi hanteert verschillende servicevormen met verschillende tarieven afhankelijk van het aantal te verwerken transacties per jaar. De tarieven zullen ieder jaar worden geïndexeerd op basis van de wijziging van de maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
4.3 De servicevormen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- het dagelijks dan wel wekelijks scannen dan wel versturen van alle financiële documenten naar ADDigi;
- uitsluitend aanleveren van elektronische bankafschriften;
- een scheiding tussen de zakelijke en privé administratie is aangebracht;
- een werkende technische infrastructuur met een goed functionerende scanner.
4.4 ADDigi kan tegen een vooraf besproken tarief structureel meerwerk die buiten de reguliere verwerking van documenten valt, zoals omschreven in 4.3 of 4.2, in rekening brengen.

Artikel 5
Artikel 5 Betaling
5.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden uitsluitend door middel van automatische incasso, waarvoor afnemer verplicht is ADDigi te machtigen. Machtiging zal plaatsvinden bij de schriftelijke bevestiging van de opdracht door afnemer. De automatische machtiging dient binnen 10 werkdagen getekend retour te worden gezonden. Indien de machtiging niet getekend retour is ontvangen binnen de gestelde termijn, behoudt ADDigi zich het recht voor de dienstverlening op te schorten totdat de machtiging is ontvangen.
5.2 Facturering vindt voor het eerst plaats gedurende de 1e week van de volgende maand nadat een nieuwe administratie formeel is geregistreerd als ADDigi domein. Indien er met terugwerkende kracht een boekjaar wordt verwerkt, dan worden de met terugwerkende kracht verwerkte maanden volledig in rekening gebracht. Ná de opstart van een administratie vindt facturering plaats in de eerste week van een nieuwe maand.
5.3 Indien afnemer de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan ADDigi toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt ADDigi zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van afnemer, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom.

Artikel 6 Duur en einde overeenkomst
6.1 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail aan info@ADDigi.nl plaats te vinden en wordt geëffectueerd aan het einde van de derde (3de) maand na de maand waarin de opzegging plaatsvindt (er wordt dus een opzegtermijn van drie (3) maanden gehanteerd).
6.2 ADDigi is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te beëindigen, indien afnemer de overeenkomst op welke wijze dan ook niet nakomt.
6.3 De overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat afnemer aan ADDigi mededeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat ADDigi uit de omstandigheden moet afleiden dat afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat op afnemer de WSNP van toepassing wordt, surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe is ingediend bij de gerechtelijke instanties.
6.4 ADDigi is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 6.2 en 6.3.
6.5 Bij beëindiging van de overeenkomst wegens het niet nakomen van de overeenkomst door afnemer behoudt ADDigi zich de mogelijkheid voor terstond het gebruik van de diensten van ADDigi te staken en gestaakt te houden. ADDigi zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan afnemer restitueren.

Artikel 7 Verplichtingen ADDigi
7.1 ADDigi neemt de boekhouding met zorg in behandeling.
7.2 De door afnemer gescande dan wel verstuurde informatie en geleverde bankinformatie zal zorgvuldig door ADDigi worden gearchiveerd en geboekt.
7.3 ADDigi streeft ernaar om, in bulk aangeleverde, documenten van een opstartende administratie binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van alle documenten te verwerken.
7.4 ADDigi streeft ernaar na de opstartfase de aangeleverde data binnen 48 uur (2 werkdagen) te verwerken. Mocht het ADDigi niet lukken om de aangeleverde data binnen 48 uur (2 werkdagen) te verwerken, kan ADDigi hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
7.5 ADDigi legt voor afnemer een digitaal archief aan en stelt een domein ter beschikking dat is te benaderen via https://www.addigi.nl.
7.6 ADDigi is niet verantwoordelijk voor de compleetheid van door afnemer geleverde documenten en informatie.
7.7 ADDigi beperkt zich tot het voeren van een op de operatie gerichte financiële administratie (boekhouding) en het werk dat nodig is om aan het einde van het jaar of tussentijds rapportages of jaarrekeningen te produceren. ADDigi levert daarnaast op maat gesneden fiscaal of zakelijk advies waarvoor afzonderlijke tarieven en algemene voorwaarden gelden.
7.8 Indien overeengekomen zal ADDigi voor de BTW aangifte van afnemer zorgdragen. ADDigi kan ook eventueel zorgdragen voor de eventuele finale suppletie aangifte.
7.9 ADDigi zal conform de overeenkomst een back-up maken van de gegevens die afnemer heeft aangeleverd en die verwerkt zijn door ADDigi.
7.10 ADDigi draagt er zorg voor, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, dat de gegevens die afnemer heeft ingevoerd, worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers.
7.11 ADDigi is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij verlies of beschadiging van geleverde data.

Artikel 8 Verplichtingen en medewerking afnemer
8.1 Afnemer dient zijn documenten en informatie ordelijk en georganiseerd aan ADDigi aan te leveren, zoals vermeld in de opstarthandleiding “Ondernemen via met ADDigi”, te raadplegen op de website of per document welke op verzoek kan worden overhandigd.
8.2 Afnemer zegt toe op regelmatige basis (bij voorkeur wekelijks) alle voor de administratie relevante documenten op elektronische wijze aan ADDigi ter beschikking te stellen.
8.3 Afnemer dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.
8.4 Afnemer dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk aan ADDigi mede te delen.
8.5 Afnemer zal van alle aangeleverde documenten het origineel (laten) bewaren.
8.6 Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 9 in acht te nemen.

Artikel 9 Gebruiksregels
9.1 Het is afnemer niet toegestaan de diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de algemene voorwaarden.
9.2 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij ADDigi heeft aangeleverd.
9.3 Indien afnemer zijn andere dan de in artikel 8 bedoelde verplichtingen, voortvloeiend uit deze voorwaarden of uit enige andere tussen partijen bestaande rechtsverhouding niet nakomt, is ADDigi gerechtigd om het gebruik van diensten door afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken. ADDigi zal er daarbij voor zorgdragen dat afnemer minimaal in staat blijft om gedurende een redelijke periode kennis te nemen van zijn administratie en gegevens.

Artikel 10 Gegevens
10.1 De gegevens die afnemer aan ADDigi heeft verstrekt worden opgeslagen in een databank die onder beheer wordt gesteld bij een onafhankelijke derde partij.
10.2 Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de aangeleverde gegevens.

Artikel 11 Intellectuele eigendommen
11.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot ADDigi, zijn het exclusieve eigendom van ADDigi. Geen van de in de overeenkomst of algemene voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan afnemer.
11.2 Het is afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van ADDigi te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van ADDigi of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar dan ook ter wereld.
11.3 ADDigi vrijwaart afnemer voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe afnemer ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door afnemer, overeenkomstig de overeenkomst en de documentatie, mits afnemer ADDigi onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, afnemer aan ADDigi toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en mits afnemer daarbij op eerste verzoek van ADDigi alle relevante informatie en andere medewerking aan ADDigi verstrekt.
11.4 Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van ADDigi voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 11 alsmede in artikel 12.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van ADDigi uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is ADDigi slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
12.2 In het geval van zaakschade en/of lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van ADDigi voor één schadetoebrengende gebeurtenis in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de door afnemer in één jaar verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de diensten van ADDigi.
12.3 ADDigi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan ADDigi voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer door ADDigi voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad), zelfs indien ADDigi in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
12.4 ADDigi is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de diensten.
12.5 ADDigi is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van afnemer of van derden, van apparatuur van afnemer, ADDigi of derden, of van internetverbindingen van afnemer of ADDigi.
12.6 Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.
12.7 Afnemer erkent en aanvaardt dat de diensten niet 100% veilig kunnen zijn en nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.
12.8 Afnemer vrijwaart ADDigi voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, tenzij afnemer deze aanspraken jegens ADDigi met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien afnemer de schade zelf zou hebben geleden.
12.9 De aansprakelijkheid van ADDigi wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met afnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien afnemer ADDigi onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ADDigi na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ADDigi in staat is adequaat te reageren.
12.10 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien afnemer nalaat ADDigi zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.
12.11 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ADDigi meldt.

Artikel 13 Privacy
13.1 Afnemer vrijwaart ADDigi voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen ADDigi en afnemer en/of de door afnemer in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens ADDigi mochten worden ingesteld wegens een niet aan ADDigi toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevensen/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.
14.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie, indien die informatie of gegevens:
- reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
- onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
- algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
- door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
14.3 De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voorzover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
14.4 Partijen staan er voor in dat hun medewerkers c.q de gebruiker alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 15 (Leverings) termijnen
15.1 Alle (leverings)termijnen worden door ADDigi naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra ADDigi op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met afnemer. Afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. ADDigi heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 16 Uitsluiting
16.1 Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft ADDigi geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de diensten en wijst ADDigi hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de diensten.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in
telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van ADDigi, transportproblemen en stakingen.
17.2 Indien ADDigi bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de wederpartij dan wel afnemer gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
17.3 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan zes (6) weken zal duren, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.

Artikel 18 Overige bepalingen
18.1 ADDigi kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.
18.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de overeenkomst.
18.3 Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
18.4 Vertraging of verzuim van de zijde van ADDigi met betrekking tot het jegens de afnemer geldend maken van enig recht dat ADDigi op grond van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst of Algemene Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
18.5 De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 kan de overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel afnemer als ADDigi ondertekende overeenkomst.
18.6 Iedere communicatie tussen ADDigi en afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
18.7 De door ADDigi opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer.
18.8 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van afnemer, komt dit voor risico van afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Rotterdam worden onderworpen.

©ADDigi., 2010  Webdesign: © Sightdraft, Zwaag Hosted by: © LeXbIT, Wognum Volg ons: Twitter YouTube LinkedIn